Ik zoek

Hoofd content

Sociale huurwoning

Een sociale huurwoning is een woning die wordt verhuurd aan huishoudens met een inkomen onder € 35.739, voor een netto huurprijs tot maximaal € 710,68 (prijspeil 2016). Er zijn sociale eengezinswoningen en appartementen in elke wijk in Nieuwegein. De meeste sociale huurwoningen in Nieuwegein zijn in het bezit van woningcorporaties.

N.B.: Jutphaas Wonen heeft geen vrije sector huurwoningen beschikbaar (na huuropzegging).

Voorwaarden voor een sociale huurwoning

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u aan een aantal voorwaarden voldoen (prijspeil 2016):

  • U dient ingeschreven te staan als woningzoekende bij WoningNet.
  • Uw huishoudensinkomen was in 2014 maximaal € 35.739.
  • Heeft u een jaarinkomen tussen € 35.740 en € 45.718? Dan kunt u reageren op een klein deel van de sociale huurwoningen.

Regels toewijzing sociale huurwoning

Sinds 1 januari 2015 geldt een nieuwe Huisvestingswet in Nederland. Het uitgangspunt van deze aangepaste wet is keuzevrijheid van woningzoekenden in waar zij zich willen vestigen. Concreet betekent dit voor u, dat u volgens deze wet geen binding meer met een stad of regio nodig heeft om er een sociale huurwoning te mogen betrekken.

Vanaf 1 juli 2015 is daarom een aantal regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen iets aangepast, zodat woningzoekenden niet meer uitgesloten worden op basis van bindingseisen, leeftijd en huishoudgrootte. Wel krijgen bepaalde groepen voorrang op de toewijzing bij bepaalde woningen. Welke voorrangsregels van toepassing zijn, wordt altijd in de advertentie vermeld.

Bent u op zoek naar een (andere) sociale huurwoning? Dan leest u hier een aantal belangrijke wijzigingen en wat die voor u kunnen betekenen. Ook vindt u meer informatie op WoningNet.

Vrijkomende woningen

Als er een sociale huurwoning vrijkomt, adverteren wij de woning op www.woningnetregioutrecht.nl. Daar kunt u reageren op de woning en geeft u aan dat u belangstelling heeft voor de woning.

Woningzoekenden die reageren op een sociale huurwoning worden door een computersysteem op volgorde gezet. Deze volgorde wordt bepaald op basis van de wachttijd van de woningzoekenden. Woningzoekenden met een urgentieverklaring hebben hierbij voorrang.