Over ons

Hoofd content

Goed bestuur

Jutphaas Wonen hecht grote waarde aan een transparant ondernemingsbestuur, waarin ieders belangen worden meegewogen. Daarom passen wij de Governancecode Woningcorporaties toe. Conform deze code heeft Jutphaas Wonen twee regelingen:

  • een klokkenluidersregeling, ter bescherming van medewerkers die misstanden aan de orde willen stellen
  • een gedragscode, die geldt voor het bestuur, de medewerkers en de leden van de Raad van Commissarissen
  • het bestuursreglement, dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de Statuten.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit vier leden en is verantwoordelijk voor het financieel en maatschappelijk toezicht op de organisatie en bewaakt of Jutphaas Wonen goed wordt bestuurd. De RvC heeft een reglement opgesteld waarin de regels staan die de RvC moet naleven rond taken, aanstellingen en relaties met anderen. U kunt dit document en bijlagen hieronder downloaden.

Reglement RvC Jutphaas Wonen

Bijlage A: Samenstelling en profielen leden RvC

Bijlage B: Rooster van aftreden

Bijlage C: Profielschets van de omvang en samenstelling van het Bestuur

Bijlage D: Reglement auditcommissie

Bijlage E: Reglement selectie- en remuneratiecommissie

Toezichtskader Jutphaas Wonen

Verzekeringen

Woonstichting Jutphaas Wonen heeft een samenwerkingsovereenkomst met Raetsheren van Orden om te kunnen bemiddelen in verzekeringen. Zij handelt onder het verzekeringsnummer van Raetsheren van Orden dat bij de AFM geregistreerd is onder nummer 12008569. Jutphaas Wonen benadrukt dat zij uitsluitend bemiddelt in verzekeringen en absoluut geen advies verstrekt.

Raetsheren van Orden is een onafhankelijke registermakelaar in assurantien. Vanuit haar deskundigheid en vakbekwaamheid is zij bevoegd om VvE’s te adviseren op het gebied van verzekeringen. De professionals van de VvE-desk bij Raetsheren van Orden zijn u graag van dienst bij vragen en/of opmerkingen. Raetsheren van Orden heeft daartoe een specifiek e-mailadres beschikbaar, zijnde vvebestuur@rhvo.nl.